Goed leiderschap en een goed functionerende school vragen veel professionele input. Habilis mens en onderwijs heeft hiervoor praktische programma’s ontwikkeld die zijn afgestemd op uw specifieke individuele, team- of schoolvraag. Dat kan zijn het inrichten van een nieuw MT, een schoolplan schrijven, het herijken van een missie en visie, potentieel op weg helpen, een tijdelijke of nog onervaren directeur begeleiden, een kweekvijvertraject ondersteunen, training/begeleiding/coaching in persoonlijk leiderschap of hulp aan een team dat niet goed functioneert.

Onze werkwijze: uitgaand van de visie en missie van de school reflecteren we met de leidinggevende (en eventueel het team) op het werkconcept. We inventariseren en verkennen gezamenlijk de problemen. Deze worden onderzocht en geordend, waarna we het doel, de oplossing en het verbeteringsproces formuleren. Belangrijk daarbij is heldere afstemming en communicatie, voldoende draagvlak en werken in gezamenlijkheid. Habilis blijft tijdens het hele traject nauw betrokken bij de voortgang.